Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Marka Tescil Belgesi Nedir Patent Tescili Nedir Nasıl Yapılır ?

Marka nedir?

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal  ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil,  özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya  ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen,  baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Marka Çeşitleri

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil  edilecek markalana çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan,
bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden  ayırt
etmeye yarayan işarettir.
b) Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o  işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve  kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.
c) Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve /veya ticaretini yaptığı mallan,  başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.
d) Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin
hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.
Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, birlikte kullanmak istedikleri markayı  ticaret markası ve/veya hizmet markası olarak ad veya unvanlarını başvuru formu  üzerindeki başvuru sahibi bölümüne birlikte yazarak başvuru yapabilirler.

Korumadan Yararlanacak Kişiler

(Kimler Marka Tescil Ettirebilir?)  556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü  koruma; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan veya sınaî veya  ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut  Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip  kişilerce elde edilir. Yedinci paragraf kapsamına girmemekle beraber, Türkiye  Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere yasal olarak veya fiilen marka korunması  tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi  uyanınca marka korumasından aynı şekilde yararlanır.

Marka Hakkından Yararlanma

27 Haziran 1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün  yürürlüğe giren 556 sayılı KHK ile bu Kararnamenin uygulama şeklini gösterir  Yönetmelik ve 7 Kasım 1995 tarihinde yürürlüğe giren 4128 sayılı Kanunun 5 inci  maddesi hükümlerine göre, marka sahibi olmak isteyenlerce yapılması gerekli bazı  işlemler bulunmaktadır.

Marka Olabilecek veya Olamayacak İşaretler

Bir işaretin marka tescil olabilmesi  için bazı özelliklere sahip olması gerekir.
Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez (KHK Mad. 7):
a) 5 inci maddede belirtilen marka tanımına girmeyen işaretler,
b) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya  daha
önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek  kadar benzer olan markalar,
c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi  kaynak
belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya  malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve  adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat  veya
ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran  veya
esas unsur olarak içeren markalar,
e) Malın özgün yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek
için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli  içeren
işaretler,
f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi
konularda halkı yanıltacak markalar,
g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris
Sözleşmesi'nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar,
h) Paris Sözleşmesi'nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan
kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve  ilgili
mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren
markalar,
ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris S özleşmesi'nin 1 nci mükerrer 6 ncı
maddesine göre tanınmış markalar,
i) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
k) Kamu düzenine ve genel ahlâka aykırı markalar.
Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya  hizmetlerle
ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c),  (d)
bentlerine göre tescili reddedilemez.
Ticaret unvanları başka kanunlarla tescil edilmiş olsa bile, marka olarak tescil
edilmedikçe marka sayılmaz.
Gerçek ya da tüzel kişiler birden çok marka tescil başvurusunda bulunabilir.
Ticaret ve hizmet markası birlikte veya ayrı ayrı tescil ettirilebilir. Bir  marka başvurusu;
ticaret, hizmet, ticaret ve hizmet, garanti veya ortak marka çeşitlerinden  sadece birisi
için yapılmalıdır.

Marka Tescili

Marka tescil ettirmek isteyen  kimse Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'na başvurur. Türk Patent Enstitüsü,  Hipodrom Caddesi No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA adresinde  hizmet vermektedir. Marka tescil başvurulan 556 sayılı Markaların Korunması  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile uygulama şeklini gösterir Yönetmelik ve 7  Kasım 1995 tarihinde, yürürlüğe giren 4128 sayılı Kanunun 5 inci maddesi  hükümlerine göre işlem görür. Kararnamenin uygulama şeklini gösterir Yönetmelik  5 Kasım 1995 tarihinde yürürlüğe girmiş, 20 Nisan 1999 tarihlerinde, 02 Ekim  2002 tarihinde ve 09 Nisan 2005 tarihlerinde Yönetmelikte bazı değişiklik ve  düzenlemeler yapılmıştır. Yasa hükümleri uyarınca korumanın başlama tarihi;  müracaat evrakının usulüne uygun olarak hazırlanıp Türk Patent Enstitüsü'ne  verildiği gün, saat ve dakikadır. Başvuru sahibinin, posta aracılığıyla  başvuruda bulunması halinde, bu başvurular Türk Patent Enstitüsü'ne geliş  tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Marka  tescil başvurusunda eksiklik var  ise bu eksikliğin iki ay içinde tamamlanması gerekmektedir. Başvuru  eksikliklerinin tamamlandığı gün, saat, dakika itibariyle yapılmış sayılır.  Eksiklikleri tamamlanmayan başvurular yapılmamış sayılır.

Marka Tescil Başvurusunun Hazırlanması

Bir marka tescil başvurusunun  geçerli sayılabilmesi için aşağıdaki belgelerin Enstitü'ye verilmesi gerekir.

a) Dilekçe: Ek l'de gösterilen örneğe uygun olarak antetsiz düz beyaz kağıda  daktilo veya bilgisayar yazıcısıyla yazılıp, istenilen bilgiler noksansız olarak  verilerek imzalanacak ve ilgili bölüme marka örneği yapıştırılacaktır. Dilekçede  markanın kullanılacağı mal veya hizmetler genel ifade kullanılmadan  yazılacaktır. 31.12.2001 tarih ve 24627 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan BİK/TPE  01/2 nolu tebliğe (2.7.2002 tarihli Resmi Gazetede düzenleme yayımlanmıştır.)  uygun olarak istenilen sınıf veya sınıflar ayrı ayrı ve sınıf ve alt grup  numaralan da belirtilerek yazılacaktır. Marka tescil başvurusunu; marka sahibi  doğrudan veya vekili aracılığıyla yapabilir. Başvuru (veya diğer işlemler) vekil  tarafından yapılıyor ise, tayin edilen vekil Türk Patent Enstitüsü Marka Vekili  Siciline kayıtlı vekillerden birisi olmalıdır. Türk Patent Enstitüsü marka  vekili siciline kayıtlı olmayan kişiler marka vekili olarak tayin edilemez. Mal  veya hizmet listesinin Enstitüce düzenlenmesi halinde, verilen hizmete karşılık  olarak liste düzenleme ücreti başvuru sahibinden istenir. Ayrıca, rüçhanlı  başvurularda rüçhan ücretinin ödendiğini gösterir belge aslının başvuru anında  verilmesi gerekir.

b) 5 Adet marka örneği: Marka olarak kullanılmak üzere saptanan işaret en az 5x5  cm. en fazla 7x7 cm. ebadında hazırlanmalıdır. Marka örneği renkli veya siyah  beyaz olabilir. Marka örneğinde Latin harflerin dışında harf ve rakam bulunması  halinde bunların Latin harfleri ve rakamları karşılığının belirtilmesi  zorunludur.

c) Marka Başvuru Harcı ve Ücreti Ödenti Belgesi aslı. (Ücretler marka sahibi
ya da marka tescil firması kanuni  vekili adına yatırılacak, unvan veya adres farklı olmayacaktır.)
d) İlave sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı.
e) Başvuru; "Garanti Markası" ya da "Ortak Marka" tescili için yapılıyorsa
markanın kullanılma usul ve şeklini gösterir, noter onaylı bir teknik yönetmelik
hazırlanarak, müracaat evrakı ile birlikte verilmelidir. (Yönetmeliğin 10.  maddesinde
belirtilen özelliklere sahip teknik yönetmelik)

17. Bu belgelerin eksik olması durumunda, eksikliklerin tamamlanması için iki
ay süre verilir. Başvuru tarihi eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle  belirlenir.
Eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru yapılmamış sayılır.

Rüçhan (Öncelik) Hakkı:

Marka tescil başvurusu, Paris Sözleşmesi'ne üye ülkelerden birinde yapılmış bir  başvuruya veya resmi sergilerdeki gösterime dayanıyorsa, ilk başvurudan veya  gösterimden doğan bir haktır. Bu hak ilk başvurunun yapıldığı tarihten itibaren  altı ay içerisinde kullanılmalıdır. Süresi içerisinde kullanılmayan rüçhan  (öncelik) hakkı sona erer.

Başvurunun tesciline karar verildikten sonra istenecek belgeler;

a)Marka Tescil Harcı ve Ücreti; Marka tescil harcı ve ücreti ödenti belgesi  aslı.
b)Vekâletname; Marka vekili tayin edilmesi durumunda gereklidir. (Başvurunun
geri çekilmesi veya iptali durumunda noter onaylı) Türkiye'de yerleşik  olmayanlar,
markalarını tescil ettirmek ve tescille doğan haklarını kullanabilmek için  Türkiye'de
yerleşik olan bir vekil tayin etmek zorundadırlar. Enstitü vekil siciline  kayıtlı
olmayanların marka vekili olarak yaptıkları başvurulara ilişkin yazışmalar,  başvuru
sahibi ile yapılır. Vekilin değiştirilmesi veya farklı vekil tayin edilmesi  durumunda
yazışmalar yeni vekil ile sürdürülür. (Daha ayrıntılı bilgi için bkz.  www.tpe.gov.tr, 556 sayılı KHK'nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik.)
Tescil başvurusunda noksan olduğu başvuru sahibine bildirilmesi durumunda,  tamamlanması istenen belgeler yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen sürelerde  Enstitüye verilmelidir. Değişiklik işlemleri talebi ile ilgili olarak,  giderilmesi istenen
noksanlıkların 2 aylık süre içinde giderilmemesi halinde talep yapılmamış  sayılır ve
ödenmiş olan ücret Enstitüye irat kaydedilir.

*Harç ve Ücret: Marka tescili ve yapılacak işlemler ile ilgili harçlar  yürürlükte bulunan Harçlar Kanunu 'na göre belirlenir. Ücretler ise, 544 saydı  KHK'nın 6/fve 25 nci maddeleri gereği Türk Patent Enstitüsü 'nce uygulanmak  üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'nca çıkarılan "Ücret Tarifesi "ne ilişkin  olarak yayımlanan Tebliğde belirlenir. Marka işlemlerine ait harç ve ücret  miktarlarım belirten liste kitapçığın sonundadır.
*Hataların Düzeltilmesi: Marka veya başvuru sahibi veya bunların vekili  tarafından yapılan, marka siciline, belgelere, yazışmalara, Bültene veya  Gazeteye yansımış olan, başvuru sahibinin adı ve adresindeki hatalar ile ifade  ya da kopyalama hatalarının ve aşikâr hataların düzeltilmesine ilişkin talebin,  hatanın yer aldığı belgenin veya yazışmanın Enstitü tarafından gönderildiği veya  Gazetede/Bültende yayımlandığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde yapılması  gerekir.
Talebin değerlendirilebilmesi için aşağıdaki belgelerin sunulması zorunludur;

a)İlgili marka başvuru numarası veya tescil numarası ile düzeltilecek hata ve  yapılacak düzeltmeyi içeren imzalı talep dilekçesi,
b) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletname veya vekilin talep sahibi  kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu
vekâletnameye atıf
Markaya, başvuru dilekçesi veya tescil belgesi kapsamında yer almayan  malları/hizmetleri ekleme sonucunu doğuracak düzeltme talepleri kabul edilmez.  Marka örneği üzerinde değişiklik sonucunu doğuracak hiçbir düzeltme talebi kabul
edilmez. Bahsedilen türlerde düzeltmeleri içeren talepler için ücret iadesi  yapılmaz irat kaydedilir.
Düzeltmenin aynı kişiye ait birden fazla başvuru veya tescil ile ilgili olduğu  durumlarda, hatanın ve talep edilen düzeltmenin her bir başvuru ve tescil için  aynı olması ve ilgili tüm başvuru ve tescil numaralarının talepte beyan edilmesi  koşuluyla tek bir talep yapılması yeterlidir. Ancak düzeltme talep edilen her  başvuru veya tescil için ayrı ayrı ücret ödenir. İddia edilen hatanın gerçekten  var olup olmadığı konusunda haklı nedenlerle şüpheye düşülmesi halinde Enstitü,  noter
tasdikli de dahil, delil sunulmasını isteyebilir. Enstitü, bu maddenin birinci  fıkrasında belirtilen hususlar ile ilgili olarak kendi yaptığı hataları resen  veya talep üzerine ücret almadan düzeltir.

İstem Halinde Enstitünün Vereceği Belgeler

Menşe Memleket Belgesi: Türkiye'de marka başvurusu veya tescilli markası  bulunanlara, 6 ncı paragrafta belirtilen ülkelerden birinde, markasını tescil  ettirmek istediğinde, harç ve ücretin ödendiğini gösterir belge aslı ile  başvurulması halinde
verilir.
Marka Tescil Belgesi Sureti: Marka sureti, marka sahibinin veya vekilinin istemi  üzerine, marka sahibine veya vekiline verilir. Marka Tescil Belgesi Sicili  Sureti: Kararnamenin 39/c maddesi "Marka
sicili alenidir" hükmüne amirdir. İstemde bulunan her gerçek veya tüzel kişiye  tescilli markaya ait "sicil sureti" verilir. Sicil sureti isteminde, marka  tescil numarasının belirtildiği dilekçeye, suret harcı ile ücreti ödenti belgesi  aslı eklenerek Enstitü'ye verilmesi gerekmektedir. Ön Yazı: Marka tescil  başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişilere ihtiyaç duyulması ve istemde  bulunulması halinde ilgili makamlara verilmek üzere marka tescil başvurusu  yaptığını belirtir "ön yazı" verilir. Ön yazı verilebilmesi için, başvurunun  usulüne uygun olarak yapılmış olması ve ön yazı düzenleme ücreti yatırılarak ön  yazı isteğinin belirtilmesi gerekir. Ön yazı, başvurunun tescilli olduğu veya  tescil edileceği anlamına gelmez.

Marka Başvuru Sahibi Ve Marka Sahibinin Yükümlülükleri

İTİRAZ
Marka tescil başvurularının  tamamı 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 30 uncu, Yönetmeliğin 10.  maddeleri kapsamında incelenerek tümüyle reddedilmeyenler Kararnamenin 33 üncü,  Yönetmeliğin 13. maddeleri gereği aylık olarak yayımlanan Resmi Marka  Bülteni'nde kısmen veya tamamen ilan edilir. Önceki hak sahipleri bültende  yayımlanan marka başvurularını kendi markasına / markalarına benzer buldukları  takdirde, Ek IFdeki örneğe uygun olarak, A4 normunda düz beyaz kâğıda
daktilo veya bilgisayar yazıcısıyla hazırlanmış itiraz dilekçesi ile Enstitü'ye  itiraz etmelidir.
Tescil başvurusu yapılmış ve bültende ilan edilmiş bir marka başvurusunun tescil  edilmemesi gerektiğine veya başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin  itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay  içerisinde yapılmalıdır. İtirazlar yazılı ve gerekçeli olarak yapılır. İtiraz  vekil aracılığıyla yapılıyor ise, vekilin Enstitü vekil siciline kayıtlı  vekillerden olması zorunludur. İtirazda, belgelerin tamamı itiraz anında  verilmemiş ise ek bir bildirim beklenilmeden eksik belgeler itiraz süresi içinde  verilmelidir. İtiraz süresi içerisinde verilen belgelerin eksik olması halinde  itiraz yapılmamış sayılır. Enstitü itiraz sahibinden, öngörülen sürede  gönderilmek üzere; ek belge, kanıt ve gerekçeler isteyebilir. Ek belge, kanıt ve  gerekçeler süresi içerisinde Enstitüye verilmez ise itiraz yapılmamış sayılır.

İtiraz nedeni olabilecek hususlar ile gerekçeler aşağıda belirtilmiştir.

Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın sahibi  tarafından
itirazda bulunulması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:
a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha  önce
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri  kapsıyorsa,
b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha  önce
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya  tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı  veya benzer ise tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk  tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırma ihtimali tescil edilmiş  veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de  kapsıyorsa.33. Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın  kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe  gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.  Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin  sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenilen marka, aşağıdaki hallerde  tescil edilmez:
a) Markanın tescili için  yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için
yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde  edilmiş ise,
b) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımım yasaklama
hakkını veriyorsa.

Marka tescil edilmiş veya  tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir
markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar ve hizmetlerde  kullanılabilir.
Ancak tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda  ulaştığı
tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın  itibarına zarar
verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın itibarına zarar  verebileceği
veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici  sonuçlar
doğurabileceği durumlarda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce  yapılmış
bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak  olsa bile,
sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir.

Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı,  telif
hakkı veya herhangi bir sınaî mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin  itirazı
üzerine tescil başvurusu reddedilir.

Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak
marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu  itirazı
üzerine reddedilir.

Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonraki
iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler  için
yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.

Markanın Devamlılığı

Yenileme: Marka koruma süresi on yıldır. Marka hakkının devamı için marka  Kararnamenin 41 inci, Yönetmeliğin 16ncı ve 17nci maddelerinde belirtilen  koşullarla
ve süre içerisinde yeniletilmelidir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı  aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır. Yenileme isteminin  yapılması ve yenileme harç ve ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği  ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması  durumunda yenileme istemi, ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla koruma süresinin  sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de  yapılabilir. Yenileme başvurusu, A4 normunda, başlıksız düz beyaz kâğıda daktilo  veya bilgisayarda marka numarası da belirtilerek yazılan bir dilekçe ve yenileme  harç ve ücret ödenti belgesi aslı ile yapılır. (Elektronik Ağ sayfasında verilen  "Marka Tescil Yenileme Formu" ile başvurulabilir.) Yenileme, marka sahibinin  veya vekilinin talebi üzerine gerçekleştirilir. Yenileme talebinin kaydı için  aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;
a) Talep dilekçesi,
b) Yenileme ücretinin ödendiğini gösterir belge,
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletname veya vekilin talep sahibi  kişiden
önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekâletnameye atıf.
Bir yenileme talebinde sadece tek bir markanın yenilenmesi talep edilebilir.  Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, yenileme talebine ilişkin  olarak, başvuru sahibinden gerektiğinde noter tasdikli de dahil her türlü  delilin ibrazını isteyebilir.

Unvan, Adres veya Nev'i Değişiklikleri: Unvan, adres veya nev'i
değişikliklerinin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;
a) Talep dilekçesi,
b) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir belge,
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletname veya vekilin talep sahibi  kişiden
önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekâletnameye atıf.
Değişikliğin nedeninin aynı olması kaydıyla, değişiklik talebi bir veya daha  fazla
marka tesciline ve başvurusuna ilişkin ise bu durumda tescil ve/veya başvuru  sayısına
bakılmaksızın tek bir ücret ödenir.
Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, değişiklik talebine  ilişkin
olarak, başvuru sahibinden gerektiğinde noter tasdikli de dahil her türlü  delilin ibrazını
isteyebilir.

Marka Tescilinden Doğan Hakkın Kapsamı

Aşağıda belirtilen hallerde, marka sahibinin, izni alınmadan markasının
kullanılmasının önlenmesini isteme yetkisi vardır (KHK Madde 9):
a) Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak,  tescilli
marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması,
b) Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan tescilli markanın kapsadığı mal
veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle  halk
üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil,  karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması,
c) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren
mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanılması halinde,
tescili istenen işaretin kullanılmasıyla tescilli markanın itibarından dolayı  avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek  nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.
Aşağıda belirtilen durumlar, yukarda belirtilen (50. paragraf) madde
hükümlerine göre yasaklanabilir.
a) İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması,
b) İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim
edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması  veya
sağlanması,
c) İşareti taşıyan malın ithali veya ihracı,
d) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklâmlarda kullanılması.
Markanın sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi  itibariyle hüküm ifade eder. Markanın tescili için yapılacak başvurunun  yayımlanmasından sonra doğabilecek durumlarla ilgili olarak tazminat talebi  yapılabilir.

Marka Mülkiyetinde Değişiklik:

Marka sahibi; devir, kısmi devir, birleşme, miras yolu ile intikal veya markanın  cebri icra yoluyla satılması nedeniyle değişmişse, değişiklik aşağıda belirtilen  belgelerin sunulması durumunda sicile kaydedilir ve gazetede yayımlanır.
a) Devir veya kısmi devrin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi  zorunludur; 
1) Talep dilekçesi, 
2)Ücretin ödendiğini gösterir belge,
3)Devre konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi devirler  için
devredilen mal veya hizmetlerin belirtildiği devir sözleşmesi ya da bu  sözleşmenin
veya mülkiyet değişikliğini gösteren kısmının aslına uygunluğunun noter  tarafından
tasdikli örneği,
4)Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletname veya vekilin talep sahibi  kişiden
önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekâletnameye atıf.
Kısmi devir halinde, kısmi olarak devredilen mal ve/veya hizmetler için, kısmi  devralan adına yeni bir marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal ve/veya  hizmetleri içeren marka tescil belgesi yeni marka tescil numarası verilerek  düzenlenir. Marka, yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek  sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır. 
Yeni oluşturulan marka tescil belgesi için belge düzenleme ücreti alınır.
b) Birleşmenin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi
zorunludur;
1) Birleşmeye konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep  dilekçesi,
2) Birleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi ya da bunun noter tasdikli  örneği ve
birleşen yabancı bir şirketse birleşmeyi gösterir yabancı dildeki belgenin noter  tasdikli
Türkçe tercümesi,
3) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletname veya vekilin talep sahibi  kişiden
önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekâletnameye atıf.
c) Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki  belgelerin
verilmesi zorunludur;
1) Miras yolu ile intikale konu marka tescil numarası ile marka adının yer  aldığı talep
dilekçesi,
2) Mirasçılık belgesi ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu  gösterir
belge ya da bunların, aslına uygunluğunun ilgili mahkeme veya noter tarafından
tasdikli örneği,

3) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletname veya vekilin talep sahibi  kişiden
önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekâletnameye atıf.
d) Markanın cebri icra yoluyla satılması halinde mülkiyet değişikliğinin sicile  kaydı ve
yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;
1) Cebri icra yoluyla edinilen markanın tescil numarası ile marka adının yer  aldığı talep
dilekçesi,
2) Cebri icra yoluyla yapılan satışta, markanın kime satıldığını belirten ilgili  merciin
yazısı,
3) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletname veya vekilin talep sahibi  kişiden
önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekâletnameye atıf.
Markanın mülkiyetindeki değişikliğin birden fazla sayıda tescile ilişkin olması  durumunda, ilgili tüm tescil numaralarının talep dilekçesinde belirtilmesi,  değişikliğin aynı hukuki işlemden kaynaklanması ve markanın eski ve yeni  sahiplerinin aynı olması şartıyla tek bir talep yeterli olur, ancak talep  dilekçesinde yer alan her marka için ayrı ücret ödenir.
Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, mülkiyet değişikliği  talebine ilişkin olarak, talep sahibinden gerektiğinde noter tasdikli olması da  dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.

Markanın Kullanılması

Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan  kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara  verilmesi halinde, marka iptal edilir.
Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir:
a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı  unsurlarla kullanılması,
b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
d) Markayı taşıyan malın ithalatı.

Patent Nedir?

 

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent,  buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya  satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.
Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya  verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler  alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye'de alınmış bir patent,  sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli  ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali  durdurma hakkı verir.

Bir buluşun patent ile  korunabilmesi için taşıması gereken nitelikler

a)Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir. Tekniğin  bilinen durumu; patent başvurusunun  yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca  erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan  bilgilerden oluşur.
b)Tekniğin bilinen durumunun aşılması: Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir  uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayan  bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul  edilir.
c)Sanayiye Uygulanabilir Olma: Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında  üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu  kabul edilir.

Buluş niteliğinde olmadıkları için patent verilemeyecek  konular:

a) Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
b) Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
c) Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar,  Bilgisayar yazılımları;
d) Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik  yönü bulunmayan usuller.
e) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan,  hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. e) bendindeki hüküm bu usullerin  herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine  uygulanmaz.
Patentle korunamayacak buluşlar:
a) Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
b) Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki  veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Patentten doğan hakkın kapsamı

Patent hakkı sahibi, buluşun yeni, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli  üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patenthakkından  yararlanır. Patent sahibinin,  üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme  hakkı vardır:
Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi  veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun  elde bulundurulması.
Patent konusu olan bir usulün kullanılması.
Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin  kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi. Patent  konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya  kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka  herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.

Patent isteme hakkı

Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına  devri mümkündür. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse,patent isteme  hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur. 
Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda  gerçekleştirilmişse, patent isteme  hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir.  Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme  hakkının sahibidir.

1 - Marka tescil başvurusu için istenen bilgi  ve belgeler:

 • Marka örneği (7x7 cm ebadında); renkli veya siyah-beyaz 6 Adet.
 • Marka başvuru Sahibinin ;
 • -Ünvanı veya Adı Soyadı,             
 • -Uyruğu,
 • -T.C.Kimlik No,
 • -Vergi Dairesi,
 • -Vergi No,
 • -Adres,posta kodu,
 • -E-posta,
 • -Telefon,faks numaraları,
 • Adres, şirket unvanı bilgileri eksiksiz olmalı. Ticaret Sicil  gazetesi ve vergi levhası fotokopilerinin faks çekilmesi daha uygun  olur.
 • Vekâlet (Ek deki vekalete kaşe vurulup imzalanarak faks çekilmesi  yeterli. Noter  tasdiki gerekmiyor),
 • Markanın kullanılacağı mal ve hizmetlerin listesi. EK sınıf  talebiniz olursa.
 • Başvuru ücreti


 

2 - Patent Başvurusu ve Faydalı Model için  istenen belgeler ve bilgiler

2 - 1- Başvuru Sahibi:
 • Adı soyadı veya ticaret unvanı:
 • Kişisel bilgileri:
 • Uyruğu 
 • Adresi 
 • Telefon
 • Faks
 • Cep tel
 • E-mail :
2 - 2 - Buluşu yapan:
 • Adı soyadı :
 • Adresi:
 • Buluş başlığı :
 • Buluşun konusu, amaçladığı ve çözmeyi planladığı alan
 • Buluşun uygulandığı ürünlerin piyasaya sunuluş tarihi
2 - 3 - Başvuru için istenen bilgi ve belgeler:
 • Buluşa ait çalışma şeklini gösteren a4 kağıdına çizilmiş teknik  resim
 • Vekaletname(notere gidilmeyecek gönderdiğimiz örnek kaşelenip  imzalanacak)
 • Ürünün çalışma prensibini anlatan tanıtıcı bilgi.
 • Başvuru ücreti

 

3 - Tasarım tescil için istenen belgeler ve bilgiler

 • Vekâlet (Başvuru sahibinin adı-soyadı yazılarak imzalandıktan sonra  bize faks çekilmesi yeterli.)
 • Başvuru sahibi bilgileri:
 • Adı soyadı
 • Uyruğu
 • Kayıtlı olduğu ülke
 • Tc. Kimlik no
 • Vergi dairesi
 • Vergi numarası
 • Adres, semt, ilçe, il, posta kodu
 • Telefon no, faks no, e-posta
 • Tasarım ve faydalı model sahibi bilgileri:(aynı kişi ise yazılmasına  gerek yok)
         -Adı soyadı 
         -Adres, semt, ilçe, il, posta kodu
 • Ürün önceden kamuya sunuldu mu? Sunuldu ise hangi tarihte? (Fuar,  sergi, satış vs.)
  Rüçhan talebinde bulunuyor musunuz?
 • Tescil edilecek ürünün çizimi, fotoğrafı, vb.
 • Başvuru ücreti

 

HIZLI BİLGİLENDİRME FORMU