Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

CE İşareti Belgesi Nedir

CE İŞARETİ BELGESİ NEDİR

CE İşareti belgesi, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.

 CE işareti belgesi başlangıçta Fransızca’da “Avrupa normlarına uygunluk” anlamına gelen “Conformite Européenne” sözcüklerinin baş harflerinden oluşmakta iken 1995 yılından itibaren “Community Europe” ifadesinin baş harfleri olarak kullanılmaya başlanmış ve aşağıdaki şekilde sembolize edilmiştir.

 Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında yayımlanan direktiflerde; ürünün tanımı, taşıdığı riskler, sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları, uygunluk değerlendirme prosedürleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir. CE işareti , tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. CE İşareti belgesi, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti taşıması gereken, Yeni Yaklaşım kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur.

 CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve kullanımına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:

I) Bir ürünün, CE İşaretinin iliştirilmesini gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması durumunda, CE uygunluk işareti belgesi, ürünün, ilgili tüm teknik düzenlemelerin hükümlerine uygun olduğunu gösterir.

 II) CE uygunluk işareti belgesi;

a) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği takdirde, en az boyunda "CE" harflerinden oluşur.

b) Bu işaret için öngörülen oranlara ve şekle bağlı kalınmak üzere, küçültülebilir veya büyütülebilir.

c) Ürüne veya veri levhasına iliştirilir. Ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmaması halinde, etiketine, ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir dokümanın bulunmasını gerektirdiği durumlarda, bu dokümanlara iliştirilir.

d) Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir.

 III) CE uygunluk işareti, üretim kontrol safhasının sonunda iliştirilir.

 IV) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, CE uygunluk işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan Onaylanmış Kuruluşun Komisyon tarafından verilen kimlik kayıt numarası yer alır. 

V) Belirli ürünlerin kullanımına ilişkin özelliklerin belirtilmesinin gerektiği durumlarda, CE işareti ve Onaylanmış Kuruluşun CE danışmanlığı kimlik kayıt numarasından sonra bir piktogram veya kullanma kategorisini gösteren başka bir işaretleme yer alabilir.

VI) CE danışmanlığı Ürünlere, CE işareti anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler iliştirilemez. 

VII) Ulusal veya uluslararası bir standarda uygunluğu belirten işaretler CE işareti görünebilirliğine ve okunabilirliğine zarar vermemek kaydıyla, ürüne, ambalajına veya ekli dokümanına iliştirilebilir.

 VIII) CE işareti, üretici tarafından iliştirilir. Onaylanmış Kuruluşun kimlik kayıt numarası, kendi sorumluluğu altında, kendisi veya üretici tarafından iliştirilir.Bugüne kadar belli ürünler itibariyle AB’ye ihracatta zorunlu olarak aranan CE işareti uygulaması, ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye’de iç piyasaya arz edilecek ürünler ile ithal edilecek ürünler için zorunlu hale gelecektir.

 

CE İŞARETİ BELGESİ İLİŞTİRİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜN GRUPLARI HANGİLERİDİR?

Halihazırda;alçak gerilim cihazları, basit basınçlı kaplar, oyuncaklar, inşaat malzemeleri, elektromanyetik uygunluk, makineler, kişisel korunma cihazları, otomatik olmayan tartı aletleri, aktif emplante edilen tıbbi cihazlar, gaz yakan aletler, sıcak su kazanları, sivil kullanım için patlayıcılar, tıbbi cihazlar, patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar, asansörler, dondurucular, basınçlı kaplar, telekomünikasyon terminal cihazları, in vitro diagnostik tıbbi cihazlar, gezi amaçlı tekneler, radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları direktifleri kapsamına giren ürünlere CE İşareti iliştirilmektedir.

 

CE İŞARETİ BELGESİ ÜRÜNE NASIL İLİŞTİRİLİR?

CE işareti belgesi, ürünün AB’nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun olarak üretildiğini ve belgelendirildiğini göstermektedir. Diğer bir ifade ile ürünün, temel gerekler olarak tanımlanan ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir işarettir.Yeni Yaklaşım direktifleri kapsamındaki bir ürünün, CE İşaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak; eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.Dolayısıyla, ülkemizin de içinde bulunduğu üçüncü ülkelerden AB üyesi ülkelere yapılan ihracatta, ihracatçı firmanın AB üyesi ülkelerde yerleşik temsilcisinin bulunmaması halinde, ürüne CE İşareti iliştirilmesi iki şekilde olabilmektedir. Birinci durumda, ihracatçı firma hiçbir şeye karışmamakta, ithalatçı firma ithal ettiği ürünün uygunluk değerlendirmesini yaptırarak “uygunluk beyanı” düzenlemek suretiyle ürüne CE İşareti iliştirmektedir. İkinci durumda ise, ihracatçı firma yine aynı usullerle ürününü test ettirmektedir. Ancak “uygunluk beyanı” ithalatçı tarafından düzenlenmesi gerektiği için CE İşareti ithalatçı tarafından veya ithalatçı ile birlikte ihracatçı tarafından iliştirilmektedir.CE işaretinin iliştirilmesi iki şekilde olmaktadır.Düşük riskli ürünlerde, üretici, kendi imkanlarıyla veya başka bir test kuruluşuna ürününün testini yaptırmak suretiyle, ürünün ilgili direktife uygun olup olmadığını tespit etmektedir. Ürünün uygun olması halinde, üretici bir uygunluk beyanı düzenleyerek ürününe CE İşaretini iliştirmektedir.Yüksek riskli ürünlerde ise, üreticinin mutlaka AB üyesi ülkelerde yerleşik olan fakat diğer ülkelerde de şube veya temsilcilikleri bulunanOnaylanmış Kuruluşlara (notified body) başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. Üçüncü bir taraf olmak zorunda olan bu test ve/veya belgelendirme kuruluşlarının yapacağı test sonucunda ürünün ilgili mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi halinde üretici yine bir uygunluk beyanı düzenleyerek ürününeCE İşaretini iliştirmektedir. Bir ürünün hangi gruba girdiği ilgili direktifte belirtilmekte veya test kuruluşları aracılığıyla tespit edilebilmektedir.Avrupa Birliğinde,CE İşareti verebilecek test ve belgelendirme kuruluşları, üye ülke yetkilileri tarafından altyapısı yeterli görülen kuruluşlar arasından belirlenmektedir. Üye ülke yetkilileri tarafından belirlenerek AB Resmi Gazetesinde yayımlanan kuruluşlar Onaylanmış Kuruluş (notified body) statüsünü almaktadır. Üye ülkelerce belirlenen Onaylanmış Kuruluşlar Avrupa Birliği Komisyonuna bildirilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu kuruluşların isimleri AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Bu kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir. AB’de bu kuruluşların akredite edilmiş olmaları yetkinliklerini ispat konusunda iyi bir yol olarak görülmektedir.

 

ÜRÜNE “CE” İŞARETİ İLİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 Ürününüzle ilgili Yeni Yaklaşım Direktifini/Direktiflerini belirleyiniz. Şayet mevcut ise, ilgili Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarını tespit ediniz. Ürününüzün satılabileceği AB üyesi ülke/ülkelerde söz konusu ürünle ilgili hala yürürlükte olan milli kuralların bulunup bulunmadığını araştırınız. Ürününüzün ilgili Yeni Yaklaşım Direktifinde/Direktiflerinde yer alan temel gereklere uygunluğunu tespit etmek için öngörülen uygunluk değerlendirme yöntemini tespit ediniz (Modül). Ürününüzün temel gereklere uygunluğunun tespiti için Onaylanmış Kuruluşa başvurulması gerekip gerekmediğini belirleyiniz. Uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlandığından emin olmak açısından, talep edilen tüm test ve uygunluk kriterlerini tamamlamak için bir Onaylanmış Kuruluş ile yakın olarak çalışınız. Teknik Dosyayı ve Direktif/Direktiflerde talep edilen diğer rapor ve belgeleri muhafaza ediniz. Uygunluk değerlendirmesini müteakip Uygunluk Beyanını ve varsa talep edilen destekleyici delilleri hazırlayınız. Ürünün üzerine, etiketine, ambalajına veya beraberindeki belgeye “CE” işaretini doğru olarak iliştirdikten sonra ürünü piyasaya arz ediniz.

 

AVRUPA KONSEYİ YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ 
Alçak gerilim direktifi AB üyesi ülkelerdeki,belirli gerilimlerde çalışan elektrikli aletlerle ilgili yasaların uyumlaştırılması için hazırlanmıştır.19 şubat 1973'de konsey tarafından yayınlanmış olan bu direktif, 73/23/EEC numarasıyla bilinmektedir.1993 yılında LVD direktifi 93/68/EEC direktifiyle tadil edilmiştir.1 ocak 1997 yılından itibaren alçak gerilim direktifine uymak mecburidir.

• 1-ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ(73/23/EEC,93/68/EEC) • 2-BASİT BASINÇLI KAPLAR DİREKTİFİ(87/404/EEC,90/488/EEC,93/68/EEC) • 3-OYUNCAKLAR DİREKTİFİ(88/378/EEC,93/68/EEC) • 4 -İNŞAAT MALZEMELERİ DİREKTİFİ(89/106/EEC,93/68/EEC) • 5-ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİ(89/336/EEC,92/31/EEC ,93/68/EEC) • 6-MAKİNA DİREKTİFİ(98/37/EC,98/79/EC) • 7-ŞAHSİ KORUMA TEÇHİZATI DİREKTİFİ (89 / 686 /EEC,93/68/EEC,93/95/EEC,96/58/ EEC ) • 8-OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ DİREKTİFİ(90/384/EEC,93/68/EEC) • 9-VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLEN AKTİF TIBBİ CİHAZLAR DİREKTİFİ(90/385/EEC,93/42/EEC,93/68/EEC) • 10-GAZ YAKAN ALETLER DİREKTİFİ(90/396/EEC,93/68/EEC) • 11-SICAK SU KAZANLARI DİREKTİFİ(92/42/EEC,93/68/EEC) • 12-SİVİL AMAÇLI PATLAYICI MADDELER DİREKTİFİ(93/15/EEC) • 13-TIBBİ-CİHAZLAR DİREKTİFİ(93/42/EEC,98/79/EEC) • 14-PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN EKİPMANLAR DİREKTİFİ(94/09/EC) • 15-GEZİ YATLARI DİREKTİFİ(94/25/EC) • 16-ASANSÖRLER DİREKTİFİ(95/16/EC) • 17-SOĞUTMA CİHAZLARI DİREKTİFİ(96/57/EC) • 18-BASINÇLI CİHAZLAR DİREKTİFİ(97/23/EEC) • 19-TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI DİREKTİFİ(98/13/EC) • 20-TIBBİ TEŞHİS CİHAZLARI DİREKTİFİ(98/79/EC) • 21-RADYO-TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI DİREKTİFİ(99/05/EC) • 22-PAKETLEME ELEMANLARI DİREKTİFİ(94/62/EC) • 23-YÜKSEK HIZLI TREN SİSTEMLERİ DİREKTİFİ(96/48/EC) • 24-GEMİ CİHAZLARI DİREKTİFİ(96/98/EC)

 AVRUPA KONSEYİ YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ KAPSAMLARI ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ(LVD) 

 Alçak gerilim direktifi(LVD) 50ile 1000 volt alternatif akım ve 75 ile 1500 volt doğru akım da çalışması tasarlanan bütün elektrikli cihazları kapsar. yukarıda bahsedilen gerilimler cihazların besleme gerilimleridir. cihazların içinde başka gerilimler sözkonusu olabilir. bu voltaj gerilimleri dışındaki aküyle çalışması tasarlanan cihazlar lvd direktifi kapsamına girmezler. 

• pille çalışan ve belirtilen besleme gerilimi dışında çalışan cihazlar lvd direktifi kapsamında değildir.fakat lvd direktifinde belirtilen besleme gerilimleri arasında çalışan pil şarj cihazları ve güç kaynakları lvd direktifi kapsamındadır.örneğin taşınabilir bilgisayarlar(notebooklar) bu direktif kapsamındadırlar.

  

ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ KAPSAMI DIŞINDAKİ ÜRÜNLER 
 

• Aşağıda Bahsedilen Ürünler Lvd Direktifi Kapsamında Değerlendirilmezler 
• 1-Patlayıcı Ortamlarda Çalışması Tasarlanan Cihazlar 
• 2-Radyoloji Ve Tıbbi Amaçlı Elektrikli Cihazlar 
• 3-Asansörlerin Elektrikli Parçaları 
• 4-Elektrik Sayaçları 
• 5-Domestik Amaçlı Fiş Ve Prizler 
• 6-Elektrikli Panjur Sistemleri 
• 7-Gemi,Uçak Veya Trenlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar 
• Genel olarak LVD Direktifi ,belirlenen gerilim aralıklarındaki birçok elektrikli cihaz veya aleti kapsamaktadır.Fakat bazı elektrikli cihazlar için başka direktifler bulunmaktadır.Bazı aletler veya cihazlar için de hiçbir AB Konsey Direktifi yoktur.Bu durumda hiçbir direktif kapsamına girmeyen ürünlere CE işareti iliştirilmez.

ELEKTRİKLİ KOMPONENTLER LVD DİREKTİFİ KAPSAMINDA MIDIR? 
• Elektrikli cihazlarda kullanılan birçok komponent vardır.bu komponentler bir elektrikli nihai ürünün parçaları konumundadırlar.örneğin elektronik devre elemanları. 
• hangi komponentlere CE İşaretinin iliştirilmesi konusu lvd direktifinde açık değildir.ancak lvd direktifinin amaçları dikkate alındığında, nihai üründe büyük öneme haiz komponentler dışındakilere CE İşareti iliştirilmez.ancak bu ürünlerde üretici beyanına gerek vardır. 

ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİNDE HANGİ EMNİYET KONULARI DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR? 
• Alçak gerilim direktifinde yalnızca elektriksel problemlerden oluşacak riskler düşünülmemiş,ayni zamanda elektrikli cihazda mekanik,kimyasal ve diğer problemlerden kaynaklanabilecek bütün riskler dikkate alınmıştır. 
• LVD direktifinde sağlık konuları da dikkate alınmıştır.ses,gürültü,ergonomik konular belirtilmiştir. 
• Elektrikli Cihazlar Çalıştıkları Ortamlarda Elektomanyetik Dalga Ürettiklerinden Başka Cihazların Performanslarını Bozabilirler.Ya Da Başka Cihazların Ürettikleri Elektromanyetik Gürültülerden Etkilenebilirler.Elektrikli Cihazların Birçoğu Ayni Zamanda Emc Direktifi Kapsamındadırlar.Bu Durumda,Hem Lvd Ve Hemde Emc Direktifine Uyma Zorunluluğu Vardır. 
 

 ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ BİR ÜRÜNDE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

• Lvd Direktifi Kapsamındaki Bir Ürünü Ab Üyesi Ülkelerde Pazarlayabilmek İçin Aşağıdakilere Dikkat Edilmelidir. 
• 1-Teknik Dosya 
• 2-Uygunluk Beyanı 
• 3-CE işareti


• Herhangi bir elektrikli cihazı AB üyesi ülkelerde pazarlayabilmemiz için önce ürünle ilgili bütün dokümantasyonun herhangi bir AB üyesi ülkenin lisanında hazır olması gerekmektedir. 
• Teknik Dosyadaki dokümantasyon, uygunluk çalışmalarında büyük önem taşımaktadır.Bu dosyanın amacına uygun olarak hazırlanması ve talep edildiğinde ibraz edilmesi gerekmektedir. 
• Üretici, ürettiği ürün için Avrupa'ya Uygunluk Beyanında bulunmalıdır. 
• En son olarak da ürüne CE İşareti iliştirilmelidir. 
• Bunlar dikkate alınmadan ürünün üzerine CE İşaretinin iliştirilmesi suçtur. 

LVD DİREKTİFİNE GÖRE TEKNİK DOSYADA NELER OLMALIDIR? 

• Teknik Dosyada temel olarak elektrikli bir cihaz için ,tasarım bilgileri,üretim ve çalışma detayları yer almalıdır. 
• Teknik Dosyada bunun yanında aşağıdakiler bulunmalıdır. 
• 1-Elektrikli cihaz veya aletin genel tanımı 
• 2-Tasarım ve üretim projeleri 
• 3-Komponent, devre di yagramları 
• 4-Elektrikli cihazın devre ve projelerinin kolaylıkla anlaşılmasını temin edecek,cihazın çalışmasını anlatan yardımcı bilgiler. 
• 5-Tasarımda kullanılan EN standartlarının listesi.Elektrikli cihazla ilgili herhangi bir harmonize standart mevcut değilse,üründe emniyet ve güvenlik için alınan önlemler. 
• 6-Tasarım Hesaplamaları,bunların test neticeleri ve yapılan kontroller. 
• 7-Test Raporları(Bunlar üretici tarafından hazırlanamıyorsa,üçüncü tarafın onayı yeterli olabilmektedir.) 

LVD DİREKTİFİNE GÖRE TEKNİK DOSYAYI KİM VE NEREDE MUHAFAZA ETMELİDİR? 
• Herhangi bir elektrikli cihaza ait Teknik Dosyayı Üretici veya AB üyesi ülkedeki Yetkili Satıcısı o ürünün en son üretildiği tarihten itibaren en az 10 yıl süreyle muhafaza etmek, herhangi bir ülkenin yerel otoritesi talep ettiğinde kontrol için göstermek zorundadır. Teknik Dosya bir elektronik ortamda da muhafaza edilebilir, fakat bu ortamda da talep edildiğinde kolaylıkla ibraz edilmelidir. 
• Şayet, üreticinin AB üyesi ülkede Yetkili Temsilcisi yoksa bu durumda Teknik Dosyayı, elektrikli cihazı ülkeye sokan ithalatçı muhafaza etmek zorundadır. 

ELEKTRİKLİ CİHAZLARDA, CE İşareti Belgesi ÜRÜN ÜZERİNE NEREYE KONULMALIDIR? 

• Üretici veya AB üyesi ülkedeki Yetkili Temsilci, CE işaretini doğrudan elektrikli cihazın üzerine koyabileceği gibi, elektrikli cihazın ambalajına, kullanma kitabına veya garanti belgesinin üzerine de koyabilir. 
• CE İşaretinin ürün üzerine konulmasıyla ilgili değişik uygulamalar görülmektedir. Burada bizim için doğru olan Alçak Gerilim Direktifinde belirtilen gereklerdir.
• Elektrikli cihaz üzerine konulacak CE işareti kolaylıkla görülebilecek konumda bulunmalı ve CE İşareti yazısı silinebilir olmamalıdır. 

CE UYGUNLUK BEYANINDA NELER BULUNMALIDIR? 

• Alçak Gerilim Direktifi Ek III.B' ye göre elektrikli bir cihazın CE uygunluk beyanında aşağıdakiler bulunmalıdır. 
• 1-Üretici veya AB üyesi ülkedeki Yetkili Temsilcinin ismi,adresi. 
• 2-Elektrikli cihazın tanımı,modeli veya tipi. 
• 3-Kullanılan EN standartları 
• 4-İmza ve imza sahibinin ismi,unvanı 
• CE uygunluk beyanı en az AB üyesi bir ülkenin lisanında hazırlanmalıdır. 

LVD DİREKTİFİNE GÖRE ONAYLANMIŞ VEYA YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLARIN ÖNEMİ 

• Lvd Direktifine Göre ,Üretici Bu Direktif Kapsamına Giren Ürünü İçin Direktif Ve Harmonize Standartların Gereklerini Yerine Getirebiliyorsa,Gerekli Testleri Yapabiliyorsa Bu Durumda Yetkilendirilmiş Veya Onaylanmış Kuruluşların Onayına Gerek Yoktur.Direktif Kapsamında Olup Da Herhangi Bir Harmonize Standartı Olmayan Ürün İçinse Yetkilendirilmiş Kuruluş Onayına Başvurmak En Doğru Yoldur. 
• Üreticilerin büyük bır kısmı çoğu zaman bu direktif kapsamına giren ürünlerini harmonize en standartlarına göre tasarlayıp,üretebilmekte ve test edebilmektedir.burada önemli olan lvd direktifi kapsamındaki harmonize standartların doğru tesbitidir.lvd direktifine göre hiçbir ab üyesi ülke ce uygunluk çalışması doğru yapılan lvd direktifi kapsamındaki elektrikli cihazın üye ülkeler içinde serbestçe dolaşımını engelleyemez. 
• Bunun Yanında Herhangi Bir Ab Üyesi Ülke,Ülkesi İçinde Satılmakta ,Dolaşmakta Olan Herhangi Bir Elektrikli Cihazda İnsan Sağlığını,İş Güvenliğini,Çevreyi Ve Evcil Hayvanların Sağlığını Tehdit Eden Bir Husus Tesbit Eder Ve Bunu İspatlarsa Bu Durumda Ürünün Ayni Anda O Ülkede Ve Ab'de Serbest Dolaşımı Yasaklanır.Hatta Ab'deki Daha Önce Satılan Ürünler Toplatılır Ve Üreticiye,Malı Ab'ne İthal 
• Eden İthalatçıya Maddi Ve Manevi Cezalar Verilir.Lvd Direktifine Göre Üretici Ce Uygunluk Çalışmasını İster Kendisi Yapsın Veya İsterse Bir Üçüncü Tarafın Onayına Başvursun,Her İki Şekilde De Ürününden Kendisi Sorumludur.Bazı Üreticiler Ce Uygunluk Çalışmalarını Bir Prosedürün Yerine Getirilmesi Ve Bir Yerlerden Belge Temin Edilmesi Gibi Basite Almak İstemektedirler. 
• Bu yaklaşım oldukça yanlıştır ve günümüz koşullarına göre de ilkeldir.bütün direktiflerde olduğu gibi lvd direktifinde de uygulama büyük önem taşımaktadır. 
• Lvd direktifi ayni zamanda yatay bir direktif olduğundan dolayı birçok direktifle de iç-içedir.burada direktifler arasındaki karşılıklı ilişkilerin iyi bilinmesi gerekmektedir.

 

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİ(EMC) 
• Elektromanyetik Uyumluluk direktifi ilk olarak 89/336/EEC numarasıyla yayınlanmış daha sonra 91/263/EEC ,92/31/EEC,93/68/EEC,93/97/EEC direktifleriyle tadil edilmiş EMC Direktifi olarak adlandırdığımız bir direktiftir.1 ocak 1996 yılından beridir EMC direktifine uymak mecburidir.EMC direktifine uymayan hiçbir elektrikli cihaz veya alet AB üyesi ülkelerde dolaşamaz,satılamaz. 
• EMC direktifinin temel amacı,Avrupa Birliğinde dolaşacak elektrikli cihazların serbest dolaşımı için kabul edilebilir bir 
• Elektromanyetik ortamın oluşmasına katkıda bulunmaktır.Bunu sağlamak için Avrupa Birliğini kuran anlaşmanın 100a maddesinde belirtildiği gibi,Avrupa ortak pazarında yasaların uyumlaştırılması kapsamında ,EMC direktifinde harmonizasyon ve koruma şartları anlatılmaktadır. 
• EMC direktifinin ana gayesi aşağıdaki 2 temel esası sağlamaktır. 
• 1-madde1.1'de belirtildiği gibi elektrikli veya elektronik cihazlar ,çalışmaları sırasında ürettikleri elektromanyetik gürültü veya darbelerle,diğer elektrikli veya elektronik 
• Cihazların fonksiyonlarını veya performanslarını etkilememelidir.Radyo,haberleşme ağları,ve elektrik dağıtım şebekeleri de ayni şekilde etkilenmemelidir. 
• 2-Herhangi bir elektrikli cihaz, çalışması sırasında ortamdan gelebilecek elektromanyetik etkilere karşı bağışıklık sistemine sahip olmalıdır. 
• Dikkat edilirse bu iki unsur birbirini tamamlayan unsurlardır ve EMC direktifinin özünü ortaya koymaktadır. 
• Yukarıda bahsedilen temel gerekleri sağlamak için EMC direktifi üreticilerin neler yapması gerektiğini anlatmaktadır. 
• EMC direktifinin uygulanışından,doğrudan üreticiler,AB üyesi ülkedeki yetkili temsilciler veya diğer satıcılar sorumludur.EMC direktifi kapsamındaki bütün elektrikli aletler bu direktif ve ilgili harmonize standartlar gerekleri yerine getirilerek CE işareti iliştirildikten sonra ortak pazarda serbestçe dolaşabilirler. 
• Hemen hemen elektrikli cihazların çoğu EMC direktifi kapsamındadır.Kapsam dışında kalan ürün grupları bu direktifte belirtilmektedir.

 

 

EMC DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ BAZI ÜRÜN GRUPLARI 
• 1-Elektrikli ev aletleri,taşınabilir aletler,ve benzeri cihazlar 
• 2-Starterle donatılmış flüoresan aydınlatma düzenleri 
• 3-Flüoresan lambalar 
• 4-Endüstriyel imalat cihazları 
• 5-Enformasyon teknolojisi cihazları 
• 6-Domestik radyo ve televizyon alıcıları 
• 7-Radyo ve televizyon yayını vericileri 
• 8-Havacılık veya denizcilikte kullanılan radyo cihazları 
• 9-Eğitim amaçlı elektronik cihazlar 

EMC DİREKTİFİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN BAZI ÜRÜN GRUBLARI 
• 1-Amatör radyocuların kullanmakta olduğu radyo cihazları 
• 2-72/245/EEC direktifine giren motorlu araçlar 
• 3-90/385/EEC direktifine giren, vücuda yerleştirilebilen aktif tıbbi-cihazlar 
• 4-93/42/EEC kapsamında olan tıbbi-cihazlar 
• 5-Tıbbi teşhis ve tedavi cihazları 
• 6-Uçaklarda ,uçuş sırasında kullanılan cihazlar 
• 7-96/98/EC direktifi kapsamındaki gemi cihazları 
• 8-Otomatik olmayan tartı aletleri MAKİNA DİREKTİFİ 
 


• Makine Direktifi kapsamı itibarıyla birçok ürünü kapsayan çok yönlü bir AB Konsey direktifidir.Son haliyle 98/37/EC olarak bilinir.Son tadili 98/79/EC dir.İlk makine direktifi numarasıysa 89/392/EEC dir. 
• Makine direktifinin iyice anlaşılabilmesi için,önce makinenin tanımını yapmamız gerekmektedir.Makine nedir? 
• Makine direktifine göre,bünyesinde herhangi bir döner eleman bulunan her türlü alet,cihaz birer makinedir.89/392/EEC makine direktifinden başlayıp günümüz makine direktifine yani 98/79/EC ye kadar 
• Geçen dönemde,değişen teknoloji ve ürün grupları dikkate alınarak düzenlemeler yapılmıştır.Makine direktifinde esas olarak 2 ürün ailesi dikkate alınmış ve kapsamı buna bağlı olarak geliştirilmiştir.
Dikkate alınan ürün aileleri şunlardır 
• 1-Makine ve Benzeri Cihazlar 
• 2-Emniyet Parçaları 
• Bu direktifte birçok direktifte olduğu gibi ,özellikle makine kullanan operatör veya makine bölgesinde bulunan herhangi bir kişinin insan sağlığı,can güvenliği açısından makinede bulunması gerekli temel gereksinimler detaylı olarak anlatılmaktadır. 
• Özel bir uygulama için,örneğin bir proses,hareket gibi,işler için tasarlanan,en az bir komponenti hareket edebilen,uygun bir kontrol ve güç devresi desteğiyle çalıştırılabilen bileşen veya parçalar da makine tanımı içinde kabul edilirler. 
• Bir makinenin fonksiyonunu belirleyen,birbirine ilave edildiğinde veya başka bir makineye takılabilen değiştirilebilir alet ve ekipmanlar yine makine direktifi kapsamındadır. 
• Emniyet parçaları veya bileşenleri nelerdir ? 
• Üretici veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili temsilcisi tarafından,ürün pazara sürüldüğünde hatalı veya yanlış kullanımdan kaynaklanabilecek ve tehlikeye maruz kişilerin sağlık ve can güvenliğini tehdit edebilecek bütün risklerin ortadan kaldırıldığı,değiştirilemeyen parçalardır.Bu parçalar da makine direktifi kapsamındadır. 

HANGİ ÜRÜNLER MAKİNA DİREKTİFİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR? 

• Aşağıdaki ürünler Makine Direktifi kapsamında değildir. 
• 1-Güç kaynağı sadece el gücü olan ve yükleri kaldırıp indirmeye yarayan makineler dışındaki herhangi bir makine 
• 2-Hastalara tedavi amacıyla doğrudan temas edebilen tıbbi amaçlı makineler. 
• 3-Eğlence yerlerinde veya eğlence parklarında kullanılan özel ekipmanlar. 
• 4-Buhar kazanları,tanklar veya basınçlı kaplar. 
• 5-Herhangi bir kaza anında radyoaktif sızıntıya sebebiyet verebilecek nükleer amaçlı herhangi bir özel makine 
• 6-Bünyesinde radyoaktif kaynak bulunduran makine 
• 7-Petrol,dizel veya yanıcı sıvı ve tehlikeli madde ihtiva eden depolama tankları veya boru hatları 
• 8-Yolcu ve eşya taşıyabilen hava ,kara,tren veya raylı sistem ve deniz araçları 
• 9-Toplu ve özel taşımacılık işlerinde kullanılan kablolu raylı araçlar 
• 10-Ziraat veya ormancılıkta kullanılan traktörler. 
• 11-Askeri amaçlı özel makineler 
• 12-Bina veya inşaatlarda sabit olarak monte edilmiş ,insan veya eşya taşıyan asansörler 
• 13-Raylar üzerine monte edilen ve insan taşıyan araçlar 
• 14-Madencilikte kullanılan asansörler 
• 15-Tiyatro asansörleri 
• 16-İnşaat alanlarında eşya veya insan taşıma amacıyla kullanılan asansörler

 

HIZLI BİLGİLENDİRME FORMU